SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG
DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU

OBSAH

1. Základní ustanovení
2. Pořádání turnajů
2.1 - Plánování a zadávání turnajů
2.2 - Povinnosti pořadatele turnaje EEG
2.2.1 - Pořadatel je povinen
2.2.2 - Pořadatel má právo
2.2.3 - Zpráva o výsledku soutěže
2.2.4 - Propozice
2.3 - Povinnosti účastníků EEG
3. - Funkcionáři
3.1 - Funkcionáři na turnaji kategorie AA, A a B
3.2 - Funkcionáři na turnaji kategorie C
4. Přestupky a tresty
4.1 - Přestupek
4.2 - Disciplinární komise
4.3 - Protest
5. Extraliga extrémního golfu (EEG)
5.1 - Turnaje kategorie AA + A
5.1.1 - Systém průběhu Mistrovství ČR
5.1.2 - Systém průběhu Turnaje Mistrů
5.1.3 - Systém průběhu CG Cupu
5.1.4 - Přihlašování na turnaje kat. A
5.1.5 - Bodování turnajů kat. AA - Společný žebříček
5.1.6 - Bodování turnajů kat. AA - Muži, Ženy, Junioři, Senioři
5.1.7 - Bodování turnajů kat. A - Společný žebříček
5.1.8 - Bodování turnajů kat. A - Muži, Ženy, Junioři, Senioři
5.2 - Turnaje kategorie B
5.2.1 - Systém průběhu turnaje
5.2.2 - Přihlašování na CG Matche
5.2.3 - Bodování turnaje kat. B - Společný žebříček
5.2.4 - Bodování turnaje kat. B - Muži, Ženy, Junioři, Senioři
5.3 - Turnaje kategorie C
5.3.1 - CG MiniMatch
5.3.2 - CG Open
5.3.3 - Bodování turnaje kat. C
5.4 - Soutěž mužů
5.5 - Soutěž žen
5.6 - Soutěž juniorů
5.7 - Soutěž seniorů
5.8 - Soutěž klubů
6. Žebříčkový řád Extraligy extrémního golfu


1. Základní ustanovení

Extraliga Extrémního Golfu (dále jen EEG) je originální herní řád, vytvořený pro potřeby České asociace extrémního golfu (dále jen ČAEG).

EEG je nejvyšší soutěž v extrémním golfu v České republice. Je to celoroční soutěž jednotlivců a klubů, která probíhá v jednotlivých turnajích EEG a je otevřena všem hráčům a hráčkám od 8 let.

Na turnajích kategorie AA, A a B se platí vklad 200,- Kč. Každý hráč má možnost si zaplatit registrační poplatek EEG, s kterým má na těchto turnajích garantovanou slevu 50%.

K účasti v EEG není nutné být členem ČAEG

Každý hráč se zúčastňuje turnajů na vlastní nebezpečí.

2. Pořádání turnajů
2.1 Plánování a zadávání turnajů

Turnaje kategorie A a B
Termíny celostátních turnajů kategorie A a B plánuje STK ČAEG. Přijímá (schvaluje či zamítá) nabídky klubů a jiných subjektů k uspořádání turnaje a spolupracuje na jejich uskutečnění.

Turnaje kategorie C
Turnaje si zadávají a organizují hráči sami.

2.2 Povinnosti pořadatele turnaje EEG

2.2.1 Pořadatel je povinen
U turnajů kategorií AA, A a B
U turnajů kategorie C
- registrovat Minimatch v den turnaje. Open je možno nechat schválit STK den po konání.
2.2.2 Pořadatel má právo
Požadovat vklad

Poplatky juniorů na turnaje všech kategorií do 15 let (včetně) zdarma. Zdarma též mohou zažádat o registrační průkaz EEG.

Výše vkladů ve všech kategoriích turnajů lze upravit po schválení STK.

Nepustit na start hráče
2.2.3 Zpráva o výsledku soutěže
2.2.4 Seznam propozic (týká se jen turnajů kat. A a B)
2.3 Povinnosti účastníka turnaje EEG
Účastníci jsou povinni :

3. Funkcionáři
3.1 Funkcionáři na turnaji kategorie AA, A a B
Při turnaji musí být ve funkci následující funkcionáři :

Ředitel - koordinuje a řídí organizaci. Zajistí rozhodčího a je odpovědný za zdařilý průběh turnaje.

Rozhodčí - musí mít splněné odborné zkoušky u STK. Má za úkol zkontrolovat trať a regulérnost hřiště, na požádání rozhodovat sporné momenty a dohlížet na dodržování pravidel Cross Golfu dle ČAEG. Musí se zabývat každým porušením pravidel, které zpozoruje, nebo které je mu oznámeno. Závažnější přestupky předat k řešení STK a disciplinární komisi (viz Statut rozhodčí).

3.2 Funkcionáři na turnaji kategorie C
Turnaje kategorie C řídí pořadatel (hráč, který utkání svolal). O sporných okamžicích rozhoduje většina hlasů hráčů ve skupině. V případě rovnosti hlasů rozhoduje pořadatel.

4. Přestupky a tresty
4.1 Přestupek
Přestupek je čin, který hrubě narušil průběh turnaje.
O trestech za přestupky rozhoduje při turnajích rozhodčí, dále případně disciplinární komise.
Rozhodnutí je konečné. Trest musí být úměrný závažnosti přestupku.
4.2 Disciplinární komise
Disciplinární komise se řídí disciplinárním řádem schváleným předsednictvem ČAEG. Řeší přestupky závažnějšího charakteru, předkládané STK či rozhodčím.
4.3 Protest
Stížnost či protest hráč sděluje na místě ústně rozhodčímu či písemně STK (s vkladem 200 Kč - jen při písemném. Při uznání protestu se částka vrací). STK rozhodne, případně předá stížnost dále disciplinární komisi. Podnět k řešení stížnosti musí být vznesen nejpozději do 48 hodin od události.

5. Extraliga extrémního golfu (EEG)
Soutěže pořádané v rámci EEG:
Extraliga extrémního golfu zahrnuje všechny domácí soutěže dle sportovního kalendáře ČAEG. Turnaje jsou rozděleny do tří kategorií, od nejlépe bodově hodnocené kategorie AA po nejméně bodovanou kategorii C.

Obecná ustanovení :
5.1 turnaje kategorie AA + A

Obecná ustanovení :

5.1.1 Systém průběhu Mistrovství ČR

Základní část :

Finálová část :

5.1.2 Systém průběhu Turnaje Mistrů

Základní část :

Finálová část :

5.1.3 Systém průběhu CG Cupu

Základní část :

Finálová část :

5.1.4 Přihlašování na turnaje kategorie AA + A

Začátek přihlašování :
5 dní před turnajem (pondělí) v 19.00 hod. na stránkách ČAEG (vyplnění a odeslání elektronické přihlášky)

Konec přihlašování :
den před turnajem (pátek) v 19.00 hod.

Přesáhne-li počet zájemců stanovený limit turnaje, bude do páteční půlnoci na stránkách ČAEG zveřejněn seznam zájemců, kteří se nevešli do startovní listiny.

U turnajů kategorie A a B hraných v jednom víkendu :

V případě neodůvodněné neúčasti na turnaji se hráč vystavuje riziku vyřazení z následujícího turnaje (pokud počet přihlášených přesáhne limit turnaje).

Turnaj může být zrušen v den turnaje z důvodu extrémně nepříznivého počasí. Zrušit turnaj může pouze hlavní rozhodčí.

5.1.5 Bodování turnajů kat. AA - Společný žebříček

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, bez ohledu na počet účastníků.

5.1.6 Bodování turnajů kat. AA - Muži, Ženy, Junioři, Senioři

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, vzhledem k počtu účastníků. Je-li účastníků méně než 25, boduje se od posledního hráče se 2 body.


5.1.7 Bodování turnajů kat. A - Společný žebříček

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, bez ohledu na počet účastníků.

5.1.8 Bodování turnajů kat. A - Muži, Ženy, Junioři, Senioři

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, vzhledem k počtu účastníků. Je-li účastníků méně než 25, boduje se od posledního hráče se 1 body.

5.2 Turnaje kategorie B

Obecná ustanovení :

5.2.1 Systém průběhu turnaje kat. B

Základní část :

Finálová část :

5.2.2 Přihlašování na CG Matche

Začátek přihlašování :
5 dní před turnajem (pondělí) v 19.00 hod. na stránkách ČAEG (vyplnění a odeslání elektronické přihlášky)

Konec přihlašování :
1 den před turnajem (pátek) v 19.00 hod.

Přesáhne-li počet zájemců stanovený limit turnaje, bude do čtvrteční půlnoci na stránkách ČAEG zveřejněn seznam zájemců, jež se nevešli do startovní listiny.

V případě neodůvodněné neúčasti na turnaji se hráč vystavuje riziku vyřazení z následujícího turnaje (pokud počet přihlášených přesáhne limit turnaje)

Turnaj může být zrušen v den turnaje z důvodu extrémně nepříznivého počasí. Zrušit turnaj může pouze hlavní rozhodčí.

5.2.3 Bodování turnaje kat. B - Společný žebříček

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, bez ohledu na počet účastníků.

5.2.4 Bodování turnaje kat. B - Muži, Ženy, Junioři, Senioři

Hráči jsou bodově ohodnoceni dle následující tabulky podle jejich pořadí, vzhledem k počtu účastníků. Je-li účastníků méně než 25, boduje se od posledního hráče se 0,2 body.

5.3 Turnaje kategorie C

Obecná ustanovení :

5.3.1 CG MiniMatch

Typ turnaje vhodný jak pro menší, tak pro větší skupinku hráčů. Doporučuje se ve dvou až v deseti lidech – postupné stavění jamek, nebo naopak v deseti a více lidech formou malého turnaje – trať vytyčená pořadatelem.

Vhodný pro začátečníky i jako bodovaná příprava na větší turnaje

Bodování CG MiniMatche :

5.3.2 EG OpenMatch

Vhodné pro nestandardní situace (akce mimo termínovou listinu ČAEG, firemní akce, rodinná setkání a jiné)

Bodování EG OpenMatche :

5.3.3 Bodování kat. C

Hráčům se počítá 10 nejlepších výsledků ze všech akcí kategorie C v sezoně.

5.4 Soutěž mužů

Muži 16 let a výše.

Muži si zapisují body ze všech kategorií turnajů do těchto žebříčků :

5.5 Soutěž žen

Ženy 16 let a výše

Ženy si zapisují body ze všech kategorií turnajů do těchto žebříčků :

5.6 Soutěž juniorů

Pro hráče od 8 do 15 let.

turnajů kategorie AA, A a B se mohou zúčastnit junioři jen v případě nenaplnění limitu turnaje dospělými účastníky. Turnaje kategorie C jsou juniorům zcela přístupné.

Junioři si zapisují body ze všech kategorií turnajů do těchto žebříčků :

5.7 Soutěž seniorů

Pro hráče od 60 výše.

Senioři si zapisují body ze všech kategorií turnajů do těchto žebříčků :

5.8 Soutěž klubů

Podmínky účasti klubu :

Systém hry :

6. Žebříčkový řád Extraligy extrémního golfu

Žebříčky ČAEG jsou vedeny průběžně po každé uskutečněné akci. Hráčům jsou započítávány body do žebříčků podle hráčských kategorií do kterých patří (viz. výše).

Hráči na shodných pozicích (kromě prvních tří pozic, kdy se hraje vždy rozstřel) si zapisují shodný počet bodů (vypočtený zprůměrováním bodů za dané pozice). Body se vždy zaokrouhlují na desetiny.

Žebříčky pro danou sezonu jsou vedeny v těchto kategoriích :


Schváleno předsednictvem ČAEG 28.února 2017